WR 134

WR 134

9.-16.08.2023, 18.-21.08.2023

Fotograf: Walter Schramböck

Rot: 142×120s (4h 44m)
Blau: 141×120s (4h 42m)
Grün: 104×120s (3h 28m)
Luminanz: 292×60s (4h 52m)
H-alpha: 354×120s (11h 48m)
OIII: 224×180s (11h 12m)
SII: 222×180s (11h 6m)

51h 52m

Teleskop: Skywatcher 130/650PDS
Aufnahmekamera: ZWO ASI 533MM Pro
Montierung: ZWO AM5
Filter: Optolong Blue 1.25″ ; Optolong Green 1.25″ ; Optolong H-alpha 7nm 1.25″ ; Optolong Luminance 1.25″ ; Optolong H-alpha 7nm 1.25″ ; Optolong OIII 6.5nm 1.25″ ; Optolong SII 6.5nm 1.25″
Pál Gyulai GPU CC
ZWO EAF ; ZWO EFW ; ZWO ASIAIR Pro
Bildbearbeitung: Astro Pixel Processor, PixInsight, Luminar AI


Comments

Schreibe einen Kommentar