NGC 281 Pacman Nebel

NGC 281 Pacman Nebel

21.07.2021, 22.07.2022

Fotograf: Danny Ellrich

42×60s (42m) ISO1600
119×90s (2h 58m 30s) ISO1600

3h 40m 30s

Teleskop: Skywatcher 130/650PDS
Aufnahmekamera: Canon EOS 650Da
Montierung: iOptron CEM25P
Filter: Optolong L-Extreme 2″
Pál Gyulai GPU CC
ZWO EAF
Bildbearbeitung: PixInsight, GraXpert


Comments

Schreibe einen Kommentar